Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Vorming van de overeenkomst

A. De huidige algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en worden beschouwd aanvaard te zijn met zijn algemene of bijzondere voorwaarden.

B. De prijzen en voorwaarden van de aanbieding (zowel directe aanbiedingen en via de vertegenwoordigers), zijn vrijblijvend. Alle bijzondere voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden en prijslijsten gelden slechts indien ze schriftelijk bevestigd worden door TOPS VENDING SYSTEMS. Hetzelfde geldt voor welke verbintenis ook aangegaan door haar vertegenwoordigers of bedienden. Iedere aanwijzing, bijvoeging of bijkomende bepaling, hetzij mondeling, hetzij per fax, telegram, enz. … zal slechts geldig zijn na schriftelijke bevestiging van TOPS VENDING SYSTEMS.

C. Folders.
De afmetingen, gewichten, kleuren, prijzen en andere bijzonderheden, voorkomend in de folders, rondschrijvers, schetsen, enz. … kunnen slechts beschouwd worden als benaderende aanwijzingen.

2. Verkoopovereenkomst

A. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte goederen met inbegrip van toebehoren blijven eigendom van TVS zolang de koper de verkoopprijs, evenals de eventuele verwijlintresten niet heeft betaald, hetzij tot de volledige uitvoering van zijn verplichtingen. Iedere gehele of gedeeltelijke vervreemding van de goederen door de koper, in schending van het eigendomsrecht van de verkoper, maakt een misbruik van vertrouwen uit (art. 491 Strafwetboek). Anderzijds behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor de akte die de verkoop vaststelt te laten overschrijven teneinde te genieten van het voorrecht van de verkoper, voorzien door artikel 20 van de wet van 16 december 1851.

B. AFLEVERING – AANVAARDING

1. De leveringstermijn worden slechts opgegeven en eventueel bevestigd als inlichting en zonder waarborg: het niet naleven ervan geeft dus aan de klant geen enkel recht op enig verhaal en in het bijzonder geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst. Iedere vertraging te wijten aan overmacht, geeft aan TOPS VENDING SYSTEMS het recht de leveringstermijn als geschorst te beschouwen gedurende een periode gelijk met diegene gedurende dewelke de overmacht zal heersen of hebben geheerst; in geval van onmogelijkheid van uitvoering zal TOPS VENDING SYSTEMS het recht hebben de verkoop te vernietigen. In het een of ander geval is TOPS VENDING SYSTEMS niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding. Wordt beschouwd als overmacht, iedere gebeurtenis, zelfs voorzienbaar, onafhankelijk van de wil van TOPS VENDING SYSTEMS, die de algemene uitbetalingsvoorwaarden van de nijverheid of de handel van TOPS VENDING SYSTEMS of van de fabrikant aanzienlijk wijzigt, zoals oorlog, mobilisatie, aardbeving, oproer, staking van welke oorsprong ook, opeising, vaststelling van gebrekkige onderdelen tijdens de fabricage, brand, onderbreking of vertraging hetzij in het vervoer van de goederen, hetzij in de levering van de elektrische stroom, gebrek aan levering van de leveranciers van grondstoffen of materiaal vereist voor de fabricatie, enz. …

2. De aflevering wordt geacht uitgevoerd te zijn in de magazijnen van TOPS VENDING SYSTEMS, hetzij door eenvoudig bericht van de ter beschikkingstelling, hetzij door afgifte aan een expediteur of vervoerder aangewezen door de klant, of bij gebreke hiervan, door TOPS VENDING SYSTEMS. Van het principe van aflevering in de magazijnen van TOPS VENDING SYSTEMS kan niet worden afgeweken door bepalingen zoals franco-station, -kade of woonplaats ofwel terugbetalingvervoerskosten, die slechts dienen te worden beschouwd als toegeving op de prijzen, zonder overdracht van verantwoordelijkheid.

3. De garantie begint te lopen uiterlijk 6 weken na ondertekening van de bestelbon.

4. Al de mogelijke risico’s waaraan de goederen zijn blootgesteld vanaf de aflevering en namelijk tijdens het vervoer, zijn ten laste van de klant, en dit welke ook de overeengekomen wijze van leveren moge wezen (franco-station, enz. .. zie sub. 2 hierboven). Deze risico’s worden slechts gedekt door de verzekering mits schriftelijk verzoek van de klant en op kosten van de klant.

5. De klant kan, als hij het tijdig aankondigt, in de magazijnen van TOPS VENDING SYSTEMS Benelux bvba binnen de 8 dagen van de ter beschikkingstelling, laten overgaan tot aanvaarding van de goederen, zoniet zullen deze laatste worden beschouwd als aanvaard en zal de verzending worden gedaan.

3. Klachten

Eens de goederen geleverd, kunnen er geen klachten worden geuit wegens zichtbare gebreken. Wat verborgen gebreken betreft, is TOPS VENDING SYSTEMS, niet gehouden tot vrijwaring tenzij de kopen bewijst dat TOPS VENDING SYSTEMS deze gebreken effectief gekend heeft. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen klachten wegens verborgen gebreken TOPS VENDING SYSTEMS binnen de acht dagen na levering te bereiken per aangetekende brief. In geval deze klachten ontvankelijk, tijdig en gegrond zijn, zal TOPS VENDING SYSTEMS slechts gehouden zijn tot vervanging van defecte onderdelen, werkuren en verplaatsing, met uitrusting van elke andere mogelijke schadevergoeding.

4. Verbreking van de overeenkomst

Ingeval van verbreking of ontbinding van de overeenkomst lastens de koper zal deze bij wijze van schadeloosstelling wegens algemene en bijzondere kosten, commissielonen en gederfde winst, een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 50% van de verkoopprijs.

5. Betalingen - Geschillen

A. PRIJZEN
Alle prijzen zijn netto, buiten BTW, af magazijn, verpakking inbegrepen.

B. BETALINGSVOORWAARDEN

1. De betalingen moeten worden gedaan op de zetel van TOPS VENDING SYSTEMS (art. 1247 al.1 van het B.W.) zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant.

2. Behoudens uitdrukkelijk geschreven akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar, dit is binnen de drie dagen na factuurdatum.

3. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden de gehele prijs of het saldo van de prijs en de bijkomende kosten opeisbaar.

4. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen van 12% per jaar. Daarenboven zal het bedrag ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% met een minimum van 100 €, ten titel van vaste overeenkomsten schadevergoeding, onverminderd verwijlintresten en kosten van geding. Eventuele toegestane kortingen vervallen eveneens. Bovendien zal de waarborg van TVS, geschorst worden tot de volledige betaling zonder dat deze schorsing de termijn van waarborg kan verlengen.

5. In geval de klant aangeeft het in de bijzondere voorwaarden omschreven goed te financieren middels leasing of financiering, verklaart zij te weten dat zij zulks en op eigen risico doet. Het niet verkrijgen van een leasing of financiering kan de verkoper niet tegengeworpen worden, zelfs niet in geval de verkoper hierin op enige wijze zou bemiddelen.

6. Indien de bestelling door de klant wordt uitgesteld, al dan niet met opschortende voorwaarden, heeft TVS het recht om reeds 30% van de bestelling te innen na verloop van 3 weken vanaf de besteldatum, dit ongeacht haar keuzerecht in gevolge artikel 1184 BW bij ontbinding van de overeenkomst.

7. Voor Shop24 klanten geldt een onderhoudscontract. Indien de klant hiervan af stapt wordt bij elke interventie een startkost in rekening gebracht ten bedrage van 350 euro. Er geldt ook een maandelijkse vergoeding mbt de softwarelicentie.

C. GESCHILLEN
Het contract is onderworpen aan de Belgische wetten. In geval van betwisting tussen de partijen, om het even van welke aard, en om het even welke plaats van levering of installatie is, zullen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt uitsluitend bevoegd zijn. TOPS VENDING SYSTEMS behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats.

6. Onderhoudscontract

Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor een min duur van 5 jaar waarvan de eerste 6 of 12 maanden gratis aangeboden worden volgens bestelvoorwaarden. Tarieven volgens prijslijst, dewelke bekend en bij deze aanvaard. Onderhoudscontract wordt jaarlijks gefactureerd.

  • Copyright © 2020 Automaten Tops Group

website door axento.be